پخش زنده فوتبال به همت بسيج دانشجويي دانشكده خبر در سالن اجتماعات دانشكده با حضور دانشجوها ، استاد و برخي مسئولين برگزار گرديد. پخش زنده فوتبال همراه با پيش بيني بازي بين شركت كنندگان در سالن  بود كه در آخر برنامه به 5 نفر به قيد قرعه جايزه اهدا شد.