مراجعه کنندگان محترم مي توانند  جهت ارسال نظرات خود در خصوص نحوه برخورد پرسنل و عملكرد مرکز علمی کاربردی خبر، پس از نکمیل فرم نظر سنجی form_nazarsanji  آن را به  آدرس الكترونيكي  khabarpazhohesh@gmail.com ارسال نموده تا در اسرع وقت نسبت به بررسي و رسيدگي به آن اقدام گردد.