“ شرایط و مدارک مورد قبول جهت پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی و کارشناسی ”

1 – داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه از داخل يا خارج كشور مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش يا
برابر آن براي آموزشهاي حوزوي )مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي( براي ورود به مقطع
كارداني.
2 – داشتن گواهينامه مقطع كارداني مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشكي، آموزشكده فني و حرفهاي و وزارت آموزش و پرورش براي ورود به مقطع كارشناسي
ناپيوسته.
3 – طلاب و فضلاي حوزه علميه كه بر اساس مدرك صادر شده مديريت حوزه علميه، دوره سطح يك و دو
را گذراندهاند، به ترتيب از كليه مزاياي علمي دانشآموختگان دوره كارداني و كارشناسي دانشگاه
برخوردار خواهند بود .
4 – بر اساس نامه شماره 58166 / 21 / 2 مورخ 25 / 03 / 95 وزارت دارندگان مدرك كارداني بعد از تاريخ
31 / 6 / 86 براي شركت در دورههاي كارشناسي ناپيوسته بايد داراي حداقل معدل 12 باشند.
5 – بر اساس بخشنامه شماره 16897 / 2 مورخ 25 / 09 / 86 وزارت دارندگان مدرك كارداني بين مقطعي قبل
از تاريخ 31 / 6 / 86 با گذراندن 68 تا 70 واحد درسي صرف نظر از ميانگين كل نمرات و بر اساس نامه
شماره 58166 / 21 / 2 مورخ 25 / 03 / 95 وزارت دارندگان مدرك بين مقطعي بعد از تاريخ 31 / 6 / 86 با
گذراندن حداقل 68 واحد درسي و حداقل معدل 12 امكان ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ناپيوسته
را دارند.
6 – بر اساس” آييننامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمونهاي ورودي مقاطع بالاتر”
به شماره 77633 / 2 مورخ 28 / 5 / 92 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دارندگان مدارك معادل
وروديهاي قبل از 3 / 9 / 77 مشروط به اينكه دوره گذرانده شده، مصوب وزارت متبوع باشد، مجاز به
ادامه تحصيل ميباشند و ادامه تحصيل دارندگان مدارك معادل بعد از تاريخ 3 / 9 / 77 امكانپذير
نميباشد. لازم به ذكر است قبولي در آزمون جامع دارندگان مدارك معادل سازمان سنجش آموزش
كشور ملاك عمل نميباشد.
7 – مدارك داخلي كليه مراكز و موسسات اعم از دانشگاه امام حسين)ع(، نيروي انتظامي، دانشگاه پليس،
سپاه پاسداران، مالك اشتر، امام علي)ع(، دانشگاه صدا و سيما، وروديهاي بعد از سال 1377 موسسه
بانكداري، سازمان مديريت صنعتي و… غيرقابل قبول بوده و مدرك معادل محسوب نميگردد.
8 – با توجه به مصوبه 771 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 26 / 08 / 1394 كليه دارندگان مدرك معادل
ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سالهاي 77 تا 81 به دورههاي مذكور راه يافتهاند، حسب مورد
ميتوانند از تسهيلات آييننامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در مقاطع بالاتر به شماره
77633 / 2 مورخ 28 / 5 / 92 براي ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر بهرهمند شوند.