جهت همکاری در مرکز علمی – کاربردی دانشکده خبر شیراز خواهشمندیم فرم ذیل را تکمیل نمایید.

قسمت هایی که با ستاره مشخص شده است اجباری می باشد