بسیج اساتید

تعریف : بسیج اساتید یعنی استفاده از آحاد مردم برای حفظ ارزش ها و تعهدهای اخلاقی و دینی و هم سو شدن اساتید به منظور بالابردن آگاهی های فرا رسانه ای دانشجویان .

شرح وظایف : بسیج اساتید به منظور هم سویی با کانون فرهنگی، انجمن علمی و انجمن عکس دانشکده برای رسیدن به برنامه ها و فعالیتها و ایجاد انگیزه های علمی، فرهنگی و پژوهشی در دانشجویان، در پایان هرماه یک جلسه برگزار خواهد کرد و از ایده های استادان خلاق استفاده ،  شرح برنامه و مستندات محتوایی و تصویری به دانشگاه جامع ارسال خواهد شد. در ضمن برای هر یک از اساتید محترم کارت عضویت بسیج اساتید صادر می گردد.

اهداف راهبردی سازمان بسیج اساتید
الف) بهره گیری از ظرفیت قانونی و اساتید متعهد و متخصص
ب) توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره برداری از آن
ج) کمک به فرآیند اسلامی کردن دانشگاه و تحقق وحدت حوزه و دانشگاه
د) اشاعه و ترویج تفکر بسیجی و ارزش های انقلاب اسلامی
ه) تدوین الگوی توسعه فرهنگی در دانشگاه مبتنی بر فرهنگ ناب اسلامی
ز) توسعه منابع انسانی

.

 وظایف کلی کانون بسیج اساتید
الف)ماموریت:
جذب ، آموزش، سازماندهی،تجهیز،حفظ و انسجام و تشکیل هسته های علمی، پژوهشی ،وتوسعه و تعمیق انقلاب اسلامی.

ب)وظایف کلی:
1. یافتن و جذب دانه به دانه  اساتید متدین ، انقلابی و کارآمد.
2.شناخت و جذب اساتید به بسیج.
3. ایجاد حلقه های وصل به دانشجویان و بدنه دانشگاهی.
4. انجام اقدامات علمی،پژوهشی،فرهنگی،تبلیغاتی.
5. شناخت شبهات ، تهدیدات ، فرهنگی ، آشکار و پنهان دشمن.
6.تشکیل و توسعه هسته های علمی و پژوهشی اساتید.
7.ایجاد تعامل با سطوح مختلف مدیریتی،علمی،اجرای و نظارتی در دانشگاه در اسلامی  و کار آمد نمودن ……
8. ایجاد تعاملات سازمانی با بسیج دانشجویی دانشگاه.
9.اداره ، هدایت ، کنترل و پشتیبانی از رده بسیج اساتید در دانشکده ها.
10.ایجاد زمینه تولید علم ، خلاقیت ، ابتکار و نو آوری.
11.برنامه ریزی بمنظورایجادارتباط اساتید بسیجی با مراکز علمی کاربردی استان فارس
12.تقویت خود باوری و ایجاد اعتماد به نفس در جامعه اسلامی.
13.هدایت و ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های علمی،فرهنگی و تحقیقاتی به دانشجویان.
14.هدایت،حمایت،و جهت دهی به فعالیت های علمی،پژوهشی و پایان نامه های اساتید.
15.بر گزاری کارگاههای علمی،آموزشی و اردوهای علمی و فرهنگی .
16.تهیه گزارش عملکرد برنامه های بسیج و ارائه به مراجع ذیربط.
17.بزرگداشت ایام ا… ،مناسبتها،جشنواره ها و اردوهای علمی،فرهنگی و مشارکت فعال در فعالیتهای عمومی.