• اعضای محترم شورا بسیج دانشجویی دانشکده خبر شیراز :آقایان حسینی شیرازی ،زارع‌زاده، شاهسون ، پناهی و سرکار خانم کریمی
  • مسئول بسیج دانشجویی برادران: آقای حامد زارع زاده
  • مسئول بسیج دانشجویی خواهران: سركار خانم کریمی
  • جانشین مسئول بسيج برادران و مسئول فضای مجازی: آقای علی شاهسون
  • مسئول بازرسی سیاسی ، فرهنگی و اردویی: آقای حسین صالحی زاده
  • مسئول بررسی و تحلیل ، برنامه ریزی و مالی و پشتیبانی: آقای سید محسن حسینی شیرازی . کارشناس ارشد امور اداری
  • مسئول نیروی انسانی و تشکیلات: آقای ابوالفضل صادق زاده
  • مسئول ورزشی جهادي ، آموزشي وعلمی: آقایان میلاد پناهی و احمد خودکامه